Escríbenos Dónde estamos
Mándanos un mailMándanos un mail
Haz click en:Copiar mailoAbrir mail
Mail copiado
Menu
chat WhatsappTeléfonocómo llegar

La jardineria a Espanya / La jardinería en España / The gardening in Spain

Publicado: 9 de Mayo de 2020

El problema de la jardineria a Espanya


-Un dels factors que ha repercutit al nostre sector aquests últims anys ha sigut la desconfiança en els professionals de la jardineria.

¿Per quina raó ha succeit aquest fet?

-Molt fàcil, per la mala formació. Degut a certs problemes de l'administració general, tant l'ofici del jardiner com el sector de la jardineria s'han desvaloritzat, això es deu pràcticament a que ha sigut una feina dura i durant el pas de les generacions la gran majoría l'ha volgut evitar en comptes de ''combatre-la'' i quan diem ''combatre-la'' ens referim a invertir en projectes per facilitar les feines del sector, i invertir en estudis per millorar les dinàmiques de treball i per formar treballadors.

-A diferència de molts països europeus, el jardiners, tenen un valor inferior a diferència de moltes feines d'altres sectors, inclòs estant pitjor pagades, però es una garantía que s'inverteixi més en formar els treballadors, empresaris, i a l'administració general. La jardinería faria uns canvis notables, i no solament serien beneficiosos per a la vegetació del país, sinó que també, per l'ecosistema evitant incendis de gran escala, salvant espècies regulant els quimics i es crearien molts més llocs de treball amb una profesionalitat considerable en comparació a la que s'aplica en aquest moment.El problema de la jardinería en España

-Uno de los factores que ha repercutido en nuestro sector estos últimos años ha sido la desconfianza en los profesionales de la jardinería.

¿Por qué razón ha sucedido este hecho?

-Muy fácil, por la mala formación. Debido a ciertos problemas de la administración general, tanto el oficio del jardinero como el sector de la jardinería se han desvalorizado. Esto se debe prácticamente a que ha sido un trabajo duro y durante el paso de las generaciones la gran mayoría lo ha querido evitar en vez de ''combatirla'' y cuando decimos ''combatirla'' nos referimos a invertir en proyectos para facilitar los trabajos del sector, e invertir en estudios para mejorar los dinámicas de trabajo y para formar trabajadores .

-A diferencia de muchos países europeos, el jardinero, tiene un valor inferior en comparación a muchos trabajos en otros sectores, incluido estando peor pagados, pero es una garantía que se invierta más en formar a los trabajadores, empresarios, y a la administración general, ya que la jardinería haría unos cambios notables, y no solo serían beneficiosos para la vegetación del país, sino que también, para el ecosistema: -Evitando incendios de gran escala. y salvando especies regulando los químicos. Se crearían muchos puestos de trabajo y con una profesionalidad considerable en comparación a la que se aplica en este momento.The problem of gardening in Spain


-One of the factors that has had an impact on our sector in recent years has been distrust of gardening professionals. Why has reason happened this fact? -Very easy, due to bad training. Due to certain problems of the general administration, both the gardener's trade and the gardening sector have been devalued. This is practically due to the fact that it has been hard work and during the passing of the generations the great majority has wanted to avoid it instead of "fighting it" and when we say "fighting it" we mean investing in projects to facilitate sector jobs, and investing in studies to improve work dynamics and to train workers.

-Unlike many European countries, the gardener has a lower value compared to many jobs in other sectors, including being less paid, but it is a guarantee that more is invested in training workers, employers, and the general administration, since the gardening would make some notable changes, and not only would they be beneficial for the vegetation of the country, but also for the ecosystem:

-Avoiding large-scale fires, and saving species regulating chemicals. Many jobs would be created and with considerable professionalism compared to the one applied at this time.

haz clic para copiar mailmail copiado